Gối đỡ hai nửa dùng vòng bi tang trống

Gối đỡ hai nửa dùng vòng bi tang trống

Gối đỡ hai nửa dùng vòng bi tang trống

Gối đỡ hai nửa dùng vòng bi tang trống - Trục hệ mét

Gối đỡ hai nửa dùng vòng bi tang trống - Trục hệ Inch

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINAMA VIỆT NAM