Gối đỡ hai nửa dùng vòng bi tang trống - Trục hệ mét

Gối đỡ hai nửa dùng vòng bi tang trống - Trục hệ mét

Gối đỡ hai nửa dùng vòng bi tang trống lỗ côn kiểu SNT

Gối đỡ hai nửa dùng vòng bi tang trống lỗ côn kiểu FSNT

Gối đỡ hai nửa dùng vòng bi tang trống lỗ thẳng kiểu SNT

Gối đỡ hai nửa dùng vòng bi tang trống lỗ thẳng kiểu FSNT

Gối đỡ hai nửa dùng vòng bi tang trống lỗ côn Series 3000 & 3100

Gối đỡ hai nửa dùng vòng bi tang trống lỗ thẳng Series 3000 & 3100

Vinama,timken,eriks,sew,cipex,zkl