Gối đỡ sử dụng bi cầu loại U

Gối đỡ sử dụng bi cầu loại U

Gối UCP200, UCP300, UKP200, UELP200

Gối UCF200, UCF300, UKF200, UELF200

Gối UCFL200, UCFL300, UKFL200, UELFL200

Gối UCFC200, UKFC200, UELFC200

Gối UCT200, UCT300, UKT200, UELT200

Vòng bi cầu loại UC200, UC300, UK200, UEL200

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINAMA VIỆT NAM