Phớt chữ V (V-Ring) và Phớt Alpha

Phớt chữ V (V-Ring) và Phớt Alpha

Phớt chữ V (V-Ring) kiểu A

Phớt chữ V (V-Ring) kiểu E

Phớt chữ V (V-Ring) kiểu L

Phớt chữ V (V-Ring) kiểu S

Phớt Alpha kiểu RC

Phớt Alpha kiểu RCL

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINAMA VIỆT NAM