Vòng bi cầu ZKL

Vòng bi cầu ZKL

Vòng bi cầu rãnh sâu một dãy ZKL

Vòng bi cầu tiếp xúc góc một dãy ZKL

Vòng bi cầu tiếp xúc góc hai dãy ZKL

Vòng bi cầu hai dãy tự lựa ZKL

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINAMA VIỆT NAM