Vòng bi đặc biệt ZKL

Vòng bi đặc biệt ZKL

Mô tả danh mục

CẤU TRÚC VÒNG BI ĐẶC BIỆT ZKL

Vòng bi đặc biệt của ZKL có cấu trúc như sau:

PLC A-BC-DE-F

Trong đó:

PLC: Ký hiệu vòng bi đặc biệt.

A: Một chữ số thể hiện kiểu loại vòng bi như sau:

           0- Vòng bi cầu một dãy

           1- Vòng bi cầu hai dãy

           2- Vòng bi cầu chặn

           4- Vòng bi đũa hoặc vòng bi tang trống hoặc vòng bi kim một dãy

           5- Vòng bi đũa hoặc vòng bi tang trống hoặc vòng bi kim hai dãy

           6- Vòng bi côn một dãy hoặc hai dãy hoặc bốn dãy

           7- Vòng bi hai dãy đặc biệt

           9- Vòng bi đũa hoặc vòng bi tang trống hoặc vòng bi côn hoặc vòng bi kim chặn

BC: Hai số thể hiện nhóm kích thước vòng bi

DE: Hai số thể hiện thứ tự vòng bi trong nhóm kích thước

F: Một số, thể hiện các biến thể của vòng bi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINAMA VIỆT NAM