Vòng bi đỡ chặn ZKL

Vòng bi đỡ chặn ZKL

Vòng bi tang trống đỡ chặn ZKL

Vòng bi cầu đỡ chặn một hướng ZKL

Vòng bi cầu đỡ chặn hai hướng ZKL

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINAMA VIỆT NAM